Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KHU CÔNG NGHIỆP THÁI HÀ

Các khu, cụm công nghiệp Khái quát về các KCN, CCN  
KHU CÔNG NGHIỆP THÁI HÀ

1. Thông tin pháp lý:

- Văn bản số 469/TTg-CN ngày 3/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ V/v điều chỉnh Quy hoạch phát  triển các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

- Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng chính phủ V/v Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn I - Tỉnh Hà Nam.

- Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 06/03/2023 của Thủ tướng chính phủ V/v Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn II - Tỉnh Hà Nam.

- Quyết định 2057/QĐ-BTNMT ngày 08/08/2019 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn I - Tỉnh Hà Nam" thực hiện tại xã Bắc Lý, Trần Hưng Đạo, Chân Lý huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tầng Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn I - Tỉnh Hà Nam.

- Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/07/2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tầng Khu công nghiệp Thái Hà - giai đoạn II

- Quyết định 2592/QĐ-UBND ngày 4/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v thành lập Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn I - Tỉnh Hà Nam.

2. Vị trí, địa điểm: Thuộc các xã Bắc Lý, Trần Hưng Đạo, Chân Lý huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Quy mô diện tích:

+ Giai đoạn 1: 100 ha (đất công nghiệp là 72,5ha). Chủ đầu tư đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và trạm xử lý nước thải. Thu hút được 11 dự án, diện tích đất cho thuê là 38,82ha (53,54%).

+ Giai đoạn 2: 100 ha (đất công nghiệp: 74,82ha. Chủ đầu tư đang thực hiện công tác GPMB)

4. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp và Đô thị Thái Hà.

5. Tính chất Khu công nghiệp: Là khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sạch và tác động an toàn đến môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

6. Thời hạn hoạt động: đến 15/11/2069 (Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 15/11/2019 và Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 06/03/2023)

Hotline: 0836.325.128​