Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cho Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam

Tin tức – Sự kiện  
Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cho Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.