Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện dự án 9 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam

Các khu, cụm công nghiệp Tình hình hoạt động tại các KCN, CCN  
Kết quả thực hiện dự án 9 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam

Trong 9 tháng đầu năm 2018, đã có thêm 17 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh lên thành 265 dự án, còn lại 73 dự án đang tiến hành đầu tư xây dựng.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong 9 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp KCN ước đạt 1.453,89 tỷ đồng và 233,94 triệu USD. Lũy kế đến hết 9 tháng năm 2018, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt là 11.625,32 tỷ đồng đạt 46,08% tổng vốn đầu tư đăng ký đối với doanh nghiệp trong nước và 1.533,42 triệu USD đạt 61,5% tổng vốn đầu tư đăng ký đối với doanh nghiệp FDI.​