Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2018 vào các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam

Các khu, cụm công nghiệp Tình hình hoạt động tại các KCN, CCN  
Kết quả thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2018 vào các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam

Trong 9 tháng đầu năm 2018 trong KCN đã thu hút được 48 dự án đầu tư, trong đó có 34 dự án FDI và 14 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án FDI và 08 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 317,021 triệu USD và 2.463,147 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch năm và bằng 263,6% so với cùng kỳ năm 2017. Đồng thời thu hồi 08 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 32,358 triệu USD.

Như vậy, đến tháng 9/2018 tại các KCN có 338 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 200 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.492,17 triệu USD và 138 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25.227,75 tỷ đồng.​