Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh Hà Nam

Thông tin chuyên ngành  
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh Hà Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 783,3 ha đất giao cho các doanh nghiệp, trong đó: KCN Đồng Văn I là 152 ha, KCN Đồng Văn II là 222 ha, KCN Châu Sơn là 186,0 ha, KCN Hòa Mạc là 51,8ha, KCN Đồng Văn III là 44ha, KCN Đồng Văn IV là 46ha, KCN Thanh Liêm là 83,6ha. Diện tích đất các doanh nghiệp đã sử dụng là 785,4 ha, đạt hiệu suất sử dụng đất là 78,6%; các doanh nghiệp đã sử dụng hiệu quả phần diện tích đất thuê, thể hiện bằng mật độ xây dựng, việc đóng góp ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, sử dụng lao động trên 1ha đất.

- Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong KCN (giá so sánh 2010) 06 tháng đầu năm 2018 ước đạt 36.971 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ và đạt 67,2% kế hoạch năm;

- Thu ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN 06 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1.460 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ và đạt 58% kế hoạch năm.

- Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong KCN 06 tháng đầu năm 2018 ước đạt 894 triệu USD tăng 34% so với cùng kỳ và ước đạt 54% kế hoạch năm.

- Có 12/13 loại sản phẩm chủ yếu so với cùng kỳ đều cao hơn, có 01 sản phẩm bánh kẹo thấp hơn với cùng kỳ, nguyên nhân là do nhà máy sản xuất bánh kẹo của công ty CP thực phẩm Hữu nghị tại Hà Nam đã dừng hoạt động. Một số sản phẩm tăng nhanh hơn so với cùng kỳ cụ thể như thiết bị điện, điện tử tăng 67% so với cùng kỳ, sản phẩm nhựa tăng 258% so với cùng kỳ, linh kiện điện tử tăng 463% so cùng kỳ, xe máy tăng 18% so với cùng kỳ….​