Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023

Thủ tục hành chính  
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BQLKCN ngày 28/12/2022 của Ban quản lý các KCN về việc thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023, Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về tuyên truyền CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban quản lý ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.