Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Thực hiện Văn bản số 173/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 15/01/2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Kế hoạch số 02/KH-SCT ngày 16/01/2024 của Sở Công thương về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 ngành Công thương tỉnh Hà Nam.
 Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 với các nội dung sau