Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
KẾ HOẠCH Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: