Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; căn cứ kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Giao ban tuần 37/2023 (Thông báo số 3439/TB-VPUB ngày 08/9/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 mang một tin thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 - Năm dữ liệu số quốc gia: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

a) Hoạt động thông tin, tuyên truyền

- Tổ chức đồng loạt lan truyền Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên môi trường số.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức khác nhau như: Đưa tin, bài, sản xuất các chương trình, phim tài liệu, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề, chuyên mục… trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng nội bộ...; treo băng rôn, khẩu hiệu… tại cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng, phương tiện vận chuyển…

- Tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao cộng đồng với tinh thần “Khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường số".

b) Hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số

* Tổ chức hoạt động chung:

- Tổ chức Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Dự kiến: Trong tuần đầu của tháng 10/2023.

- Khai trương Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Nam.

- Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Nam; Danh mục dữ liệu mở tỉnh Hà Nam.

- Tổ chức giới thiệu các cơ sở dữ liệu mới được xây dựng hoặc đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Thúc đẩy đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

- Tổ chức tập huấn về chuyển đổi số và diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu sự cố.

- Tổ chức phát động ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thanh toán số.

* Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp:

- Hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp như xây dựng Kho dữ liệu mở phục vụ hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

- Hoạt động chuyển đổi dữ liệu lên đám mây như tổ chức chuyển đổi từ cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu tại chỗ lên đám mây hoặc đám mây lai.

- Có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt có chính sách ưu đãi đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt.

- Khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông triển khai mạnh việc quản lý thông tin thuê bao, xử lý SIM có thông tin không đúng quy định; khởi tạo và cung cấp miễn phí chữ ký số từ xa cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 15/9-10/10/2023

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch.

- Tham mưu tổ chức Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam: 

+ Xây dựng Video clip về kết quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh phục vụ Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

+ Mời các doanh nghiệp tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số; tham gia trình bày các giải pháp về chuyển đổi số tại Chương trình.

- Khai trương Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Nam.

- Tham mưu ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Nam; Danh mục dữ liệu mở tỉnh Hà Nam.

- Tổ chức giới thiệu các cơ sở dữ liệu mới được xây dựng hoặc đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin.

- Tham mưu ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy, tăng cường ứng dụng chữ ký số cá nhân, trong đó đề nghị các doanh nghiệp: Cung cấp miễn phí chữ ký số từ xa cá nhân cho 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành có điện thoại di động thông minh nhằm phát triển thế hệ công dân số; cung cấp công cụ phần mềm hỗ trợ người dân ký số hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên các thiết bị di động. 

- Tổ chức tập huấn về chuyển đổi số và diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu sự cố cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; tổ chức sản xuất chương trình phát thanh tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên kênh phát thanh có diện phủ sóng toàn quốc, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã.

- Cập nhật, đưa các thông tin, tin tức, sự kiện về Năm dữ liệu số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

- Tuyên truyền trực quan về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

3. Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế, gắn với sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân hưởng ứng, tham gia.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa bàn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Tỉnh đoàn Hà Nam

Tổ chức phát động ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thanh toán số: Phối hợp với chính quyền địa phương, Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn tổ chức các buổi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, không dùng tiền mặt; kỹ năng an toàn trên môi trường số…; phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn như Vỏ sò, PostMart tổ chức hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử như đóng gói, hoàn thiện đơn vận, chụp ảnh, livestream, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số; phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến; thiết kế, in ấn và phát tờ rơi về thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

6. Báo Hà Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nam

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

- Xây dựng chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu chuyển đổi số; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, triển khai có hiệu quả các nội dung tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tới các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Video clip về kết quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam phục vụ Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Hà Nam.

7. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Vận động các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

8. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

- Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

- Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, nền tảng số do doanh nghiệp mình là chủ quản; doanh nghiệp bưu chính có phương án lan truyền trên các phương tiện vận chuyển của đơn vị, các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức một số gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30/10/2023./.​