Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Căn cứ Kế hoạch 3655/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kịp thời phát hiện các TTHC rườm rà, phức tạp, các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, tổ chức để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ. Đồng thời thông qua rà soát, đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC hiện hành, đặc biệt là các TTHC liên quan nhiều đến cá nhân, tổ chức.

Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính phải trên cơ sở hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hành chính.

Kết quả rà soát đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

II. PHẠM VI, PHƯƠNG THỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Phạm vi rà soát, đánh giá:

Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các quy định, TTHC hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện các TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện, các phòng chuyên môn  chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung kịp thời tham mưu lãnh đạo Ban báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ những quy định TTHC không còn phù hợp.

2. Phương thức rà soát, đánh giá:

Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

III. NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

Nội dung rà soát, đánh giá TTHC dựa trên Danh mục các nhóm, lĩnh vực rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch số 3655/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam, cụ thể:

 

TTTên/nhóm TTHCCơ quan thực hiệnThời gian
Chủ trìPhối hợpBắt đầuHoàn thành
I. Rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC
1Lĩnh vực quản lý Quy hoạch Xây dựngPhòng Quản lý Quy hoạch Xây dựngVăn phòngQuý I/2022Quý III/2022
2Lĩnh vực Quản lý Môi trườngPhòng Quản lý Môi trườngVăn phòngQuý I/2022Quý I/2022
3Lĩnh vực Quản lý Đầu tưPhòng Quản lý Đầu tưVăn phòngQuý I/2022Quý I/2022
II. Rà soát TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, Một cửa điện tử của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia
1Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà NamCác phòng chuyên mônVăn phòngQuý I/2022Quý III/2022

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng:

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng trong việc rà soát nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Tổng hợp các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC tham mưu lãnh đạo Ban để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

2. Các phòng chuyên môn:

Phối hợp với Văn phòng tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch này. Chủ động rà soát, đánh giá TTHC thuộc phòng mình thực hiện; kịp thời phát hiện những quy định không còn phù hợp. Báo cáo Văn phòng phương án đơn giản hóa trước ngày 31/8/2022 để kịp thời tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban.

3. Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBN tỉnh ban hành mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các phòng tổng hợp ý kiến về Văn phòng báo cáo lãnh đạo Ban để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.​

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022.pdf