Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Thủ tục hành chính  
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Căn cứ Kế hoạch 3481/KH-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau: KH Kiểm soát TTHC năm 2023.pdf