Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của cán bộ công chức và người lao động, phát huy vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về PCTN. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi vi phạm các biện pháp phòng ngừa và hành vi tham nhũng, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

-  Tiếp tục quán triệt, đầy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN để kịp thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động đối với công tác đấu tranh PCTN.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

  - Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng (công khai, minh bạch, chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công tác cán bộ….); tăng cường công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

  - Tăng cường việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

  2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN phải gắn liền với việc triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn, phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống cán bộ, công chức và người lao động và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan; kịp thời trang bị các tài liệu mới về PCTN và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

  Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN, trọng tâm là: Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chương trình hành động số 11-TTr/TU ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình số 04-CTr/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 2611/KH-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản có liên quan; Kế hoạch PCTN năm 2022 của UBND tỉnh và của cơ quan.

  - Về đối tượng tuyên truyền: Tất cả cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

  - Về hình thức tuyên truyền: thực hiện đồng bộ các hình thức như: báo, đài, đăng tin trên trang thông tin điện tử của Ban, tổ chức Hội nghị, sinh hoạt Chi bộ…., và các hình thức khác do cấp trên phát động.

  3. Công tác phòng ngừa tham nhũng

  3.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan.

  - Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước PCTN trên các lĩnh vực: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành về chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, địh mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  - Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trong việc công khai, minh bạch thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.

  - Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức tại cơ quan.

  Công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban trên Trang thông tin điên tử của Ban và tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân trên Trang thông tin điên tử để các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp biết; thực hiện rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ dung các nội quy, quy chế bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của Ban. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  3.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

  Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan; chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cơ quan mình cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

  - Công khai việc phân bổ ngân sách, mua sắm tài sản, trang thiết bị, tiêu chuẩn, định mức; quy định thanh toán công tác phí, việc sử dụng mua sắm vật tư, văn phòng phẩm, thu nhập tăng thêm, định mức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, nhiên liệu xăng xe ô tô, chi thăm hỏi, ốm đau, chi quà tặng khi cán bộ, công chức cưới, về hưu…

  - Thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo nguyên tác công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ hiệu quả các hoạt động của cơ quan; xây dựng kế hoạch, triển khai việc tự kiểm tra nội bộ về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định.

  3.3. Thực hiện quy tác ứng xử, đạo đức nghề nghiệp

  Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan theo Văn bản số 2671/UBND-NC ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

  3.4. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

  - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  - Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với đối tượng phải kê khai; tổng hợp báo cáo kết quả kê khai hàng năm theo quy định.

  3.5. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

  Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN; chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi có dấu hiệu tham nhũng, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

  Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN); triển khai đầy đủ, kịp thời trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và báo cáo UBND tỉnh kết quả; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

  4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

  4.1. Công tác tự kiểm tra nội bộ

  Văn phòng Ban xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm tra nội bộ trong cơ quan, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động do mình quản lý nhằm chủ động ngăn ngửa, kịp thời phát hiện xử lý hành vi tham nhũng. Chỉ đạo việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước".

  4.2. Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN

  Tăng cường công tác thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các phòng chuyên môn. Cần chú trọng việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; kết luận rõ ràng các hành vi vi phạm các biện pháp phòng ngừa và hành vi tham nhũng nếu có; kiến nghị các biện pháp xử lý theo quy định và kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục sơ hở, bất cập trọng quản lý; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị; quyết định sau thanh tra theo quy định.

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

  4.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng

  Tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

  5. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

  Thực hiện tốt, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức các cấp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp trong KCN.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Căn cứ Kế hoạch này, Chánh Văn phòng Ban, Trưởng các phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch này.

  2. Giao Văn phòng Ban triển khai, thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch của năm 2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm sớm phát hiện những trường hợp̣ có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí (nếu có) để ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

  3. Giao cho Văn phòng triển khai thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai và gửi báo cáo theo đúng quy định; thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  4. Ban chấp hành các đoàn thể: Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị; phát huy tính chủ động tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.

  Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan nghiêm túc thực hiện,/.​
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022.pdf