Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ban quản lý các KCN

Thủ tục hành chính  
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ban quản lý các KCN
Thực hiện Kế hoạch số 3403/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, Ban quản lý các KCN xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của đơn vị như sau: KH CCHC năm 2023.pdf