Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn cán bộ, công chức viết sáng kiến năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hướng dẫn cán bộ, công chức viết sáng kiến năm 2018

UBND TỈNH HÀ  NAM

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1095/BQLKCN-VP​
Hà Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

 

        Kính gửi:     -  Lãnh đạo Ban;

                           - Các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.

 

Thực hiện Công văn số 544/SKHCN-QLCN ngày 12/9/2017 của Sở khoa học và Công nghệ về báo cáo kết quả sáng kiến và gửi hồ sơ sáng kiến năm 2018.

Để đảm bảo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, để xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Quyết định số 709/QĐ-UBND, ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

“- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: Được xét tặng hàng năm cho cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến" hoặc “Chiến sĩ tiên tiến", có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận".

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Được xét tặng hàng năm cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở"; có sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian 3 năm tính đến thời điểm cá nhân đó đề nghị có tác dụng ảnh hưởng tốt trong phạm vi toàn tỉnh do Hội đồng Khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận".

Hội đồng sáng kiến Ban quản lý các KCN đề nghị:

Cán bộ, công chức, người lao động viết sáng kiến gửi về Văn phòng Ban (Trước ngày 20/10/2018) để tổng hợp, trình Hội đồng sáng kiến xét duyệt.

Hồ sơ và hướng dẫn viết sáng kiến tải trên địa chỉ: khoahoccongnghehanam.gov.vn/sangkien./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 Trần Xuân Dưỡng