Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Thủ tục hành chính  
Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 05/10/2022 Ban quản lý các KCN tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

​ Đồng chí Phạm Văn Công, Chánh Văn phòng thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

9 tháng đầu năm 2022, bên cạnh nhiệm vụ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau đại dịch, Ban vẫn tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính của đơn vị; quán triệt các phòng, ban triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh ... trên cơ sở nhiệm vụ cải cách hành chính cấp trên giao, Ban đã triển khai thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Từ đầu năm, Ban đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức của cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện các dịch vụ công trong thủ tục hành chính, góp phần kiểm soát tốt TTHC, tiết kiệm thời gian cho công dân, doanh nghiệp; Việc tuyên truyền đã được thực hiện đưới nhiều hình thức: qua trang thông tin điện tử của Ban, các hội nghị, hướng dẫn trực tiếp …

Về kiểm tra công tác cải cách hành chính: Thực hiện theo Kế hoạch Kiểm tra công vụ, cải cách hành chính đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2022 (Kế hoạch số 17/KH-BQLKCN, ngày 11/3/2022).

Sau khi nghe xong Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, lãnh đạo và đại diện các phòng đã có các ý kiến tham gia thảo luận.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính 9 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cài cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính có những ưu điểm và tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong hội nghị.

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Văn Kiên đã có phát biểu chỉ đạo như sau:

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư 01/2018/TT -VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định 61/2018/NĐ-CP; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021- 2030 theo Nghị quyết của Chính và đề án, kế hoạch của tỉnh; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Về nội dung cải cách hành chính: Căn cứ mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh; kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị để tổ chức đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp về cải cách hành chính, trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung:

- Về cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản; thường xuyên rà soát để phát hiện kịp thời những cơ chế, chính sách mâu thuẫn, bất cập để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Tiếp tục kiện toàn bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện tốt đề án vị trí việc làm.

- Cải cách thủ tục hành chính: Cập nhật các TTHC do UBND tỉnh ban hành thuộc thầm quyền giải quyết của cơ quan, niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của đơn vị; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ đúng hạn; công khai xin lỗi đối với những trường hợp giải quyết quá hạn; Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc.

- Cải cách tài chính công: Thực hiện tốt các quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý ngân sách, quản lý tài sản công. Đẩy mạnh thực hiện việc công khai tài chính.