Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất TZ Hitec"

Thông tin chuyên ngành  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất TZ Hitec"
Ngày 22/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất TZ Hitec" của Công ty TNHH TZ Hitec thuộc KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi tường dự án “Nhà máy sản xuất TZ Hitec" của Công ty TNHH TZ Hitec
Ban quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trườngcủa dự án dự án “Nhà máy sản xuất TZ Hitec" của Công ty TNHH TZ Hitec. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban quản lý các KCN trước ngày 09/5/2022.