Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Lisal Vina”

Thông tin chuyên ngành  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Lisal Vina”
Ngày 26/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Lisal Vina” của Công ty TNHH Lisal Vina tại KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi tường dự án “Nhà máy Lisal Vina” của Công ty TNHH Lisal Vina. Ban quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Lisal Vina” của Công ty TNHH Lisal Vina. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban quản lý các KCN trước ngày 16/5/2022.