Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Jinyoung G&T VietNam”

Thông tin chuyên ngành  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Jinyoung G&T VietNam”
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Jinyoung G&T VietNam” của Công ty TNHH Jinyoung G&T VietNam tại KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy Jinyoung G&T VietNam” của Công ty TNHH Jinyoung G&T VietNam tại KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên. Ban quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Jinyoung G&T VietNam” của Công ty TNHH Jinyoung G&T VietNam tại KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban quản lý các KCN trước ngày 29/12/2022.