Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy JCU tại Hà Nam”

Thông tin chuyên ngành  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy JCU tại Hà Nam”
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy JCU tại Hà Nam” của Công ty TNHH JCU Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy JCU tại Hà Nam” của Công ty TNHH JCU Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ban quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy JCU tại Hà Nam” của Công ty TNHH JCU Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban quản lý các KCN trước ngày 20/01/2023.
Tin liên quan