Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải quyết Thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Giải quyết Thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Công tác cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện đơn giản hóa đối với toàn bộ các thủ tục hành chính nhằm tạo điệu kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp​ khi giải quyết các TTHC thuộc Ban quản lý các KCN. Các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện cơ bản đều nhanh hơn so với thời hạn giải quyết đã công bố. Cụ thể, số lượng TTHC giải quyết đúng và trước hạn cho doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 là 509/545 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93% trước hạn; số thủ tục được giải quyết đúng hạn là 26 hồ sơ, không có hồ sơ nào bị quá hạn.