Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Quyết định công bố và Dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính Góp ý thực hiện cải cách thủ tục hành chính  
Dự thảo Quyết định công bố và Dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính
UBND TỈNH HÀ NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     BAN QUẢN LÝ CÁC KCNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……./BQLKCN-VP

V/v kiểm soát chất lượng Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp

Hà Nam, ngày       tháng        năm 2020

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Thực hiện Kế hoạch 4003/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-BQLKCN ngày 15/01/2020 của Ban quản lý khu công nghiệp về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1226/UBND-GTXD ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết đối với các dự án sản xuất trong khu công nghiệp.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tiếp tục rà soát và xây dựng dự thảo Quyết định công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính kèm theo Dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm giải quyết của đơn vị.

Để có cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ, Ban quản lý các khu công nghiệp kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm soát chất lượng Dự thảo Quyết định công bố và Dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (Dự thảo Quyết định công bố TTHC và Dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC được gửi theo hình thức thư điện tử)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 Trần Văn Kiên​
Dự thảo đính kèm: dự thảo danh mục công bố TTHC BQLKCN 2020.doc