Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn giản hóa các thủ tục về quy hoạch khi Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế có hiệu lực

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đơn giản hóa các thủ tục về quy hoạch khi Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế có hiệu lực

Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế 35/2022 có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 đưa ra một số thay đổi đáng kể so với Nghị Định 82/2018/NĐ-CP, được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý tinh giản hơn cho các nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào các dự án KCN. Đối với lĩnh vực quy hoạch, Nghị định 35/2022/NĐ-CP đã đưa ra một số trường hợp ngoại lệ, trong đó nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được miễn. Cụ thể là:

- Nhiệm vụ quy hoạch phân khu được miễn khi lập quy hoạch phân khu cho KCN đã có quy hoạch chung được phê duyệt hoặc khu kinh tế đã có quy hoạch chung được phê duyệt;

- Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được miễn khi lập quy hoạch chi tiết cho KCN đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt;

- Nhiệm vụ quy hoạch phân khu được miễn khi lập quy hoạch phân khu cho các KCN, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ nằm trong khu vực đã có quy hoạch chung đô thị, khu kinh tế được phê duyệt.​