Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định.

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định.

Căn cứ Văn bản số 5707/BKHĐT-QLKKT ngày 12/8/2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó Bộ kế hoạch và đầu tư đã thẩm định hoàn thiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam và trình Thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt với việc bổ sung các KCN Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam thêm 07 KCN với diện tích 1.810ha. Cụ thể như sau:

KCN Đồng văn V: 250ha; KCN Đồng văn VI: 250ha; KCN Kim Bảng 1: 230ha; KCN Châu Giang I: 210ha; KCN Kim Bảng 4: 300ha; KCN Kim Bảng 2: 270ha; KCN Bình Lục: 300ha.​