Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của  Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tại Văn bản số 2448/TB-VPUB ngày 29/8/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ, giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các sở, địa phương, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để chậm trễ./.​

CV đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà.pdf