Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025 Ban quản lý các KCN tỉnh

Thủ tục hành chính  
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025 Ban quản lý các KCN tỉnh
Căn cứ Kế hoạch số 700/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022 - 2025 của Ban với nội dung cụ thể như sau:​