Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, ổn định sản xuất, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bản tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các nội dung sau