Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các mẫu phiếu sử dụng trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 v...

Tiếp cận thông tin  
Các mẫu phiếu sử dụng trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin