Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ, KHAI THÁC HẠ TẦNG VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức – Sự kiện  
CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ, KHAI THÁC HẠ TẦNG VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ KHU CÔNG NGHIỆP

Trung tâm quản lý khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ KCN là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Là đơn vị uy tín với các dịch vụ như: Tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng; Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường; Tư vấn việc làm và học nghề cho người lao động;….cho doanh nghiệp. Dưới đây là chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:

Trung tâm có chức năng thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, phát triển, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng, môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý; thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp theo danh mục các dịch vụ công phục vụ quản lý hạ tầng khu công nghiệp.Thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng công trình, môi trường, tư vấn hỗ trợ trước, trong và sau đầu tư cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư; tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động.

Trung tâm có nhiệm vụ:

- Quản lý khai thác hạ tầng khu công nghiệp:

+ Quản lý các nguồn vốn được giao để xây dựng và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp do nhà nước quản lý;

+ Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp;

+ Quản lý, khai thác hạ tầng trong các khu công nghiệp được đầu tư bằng vốn ngân sách theo nhiệm vụ UBND tỉnh phê duyệt;

+ Thực hiện các dịch vụ công được UBND tỉnh giao tại các khu công nghiệp;

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong khu công nghiệp;

 + Quan trắc môi trường tại các khu công nghiệpđược đầu tư bằng vốn ngân sách;

+ Tham mưu xây dựng đơn giá các dịch vụ sử dụng hạ tầng trong các khu công nghiệp được đầu tư bằng vốn ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Ký hợp đồng thu, nộp tiền sử dụng hạ tầng với các nhà đầu tư thứ cấp;

thanh toán các dịch vụ điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, bảo vệ, đo kiểm môi trường,... tại các khu công nghiệp được đầu tư bằng vốn ngân sách.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các chủ đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp:

Tổ chức các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng:

+ Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế  kỹ thuật; tư vấn khảo sát xây dựng; tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

+ Tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị, giám sát khảo sát xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

+ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn đánh giá lựa chọn nhà thầu;

+ Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng;

Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư.

Tư vấn việc làm và học nghề cho người lao động:

+ Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo đề nghị của các doanh nghiệp;

+ Phối hợp với các cơ sở dạy nghề để đào tạo lao động, cấp giấy phép lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ thủ tục hải quan, cấp phép người lao động nước ngoài.

 Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư; Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư vào khu công nghiệp cho các nhà đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp giao theo quy định của pháp luật.

​