Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ban quản lý các KCN tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KCNĐộc l​ập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1096/BQLKCN-VP

“V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính"

       Hà Nam, ngày 25 tháng 9  năm 2018

 

 

                            Kính gửi:  

                                             - Lãnh đạo Ban;

                                             - Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban.

 

          Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Ban đã có nhiều chuyển biến tích cực; các phòng chuyên môn đã chủ động triển khai công việc đảm bảo theo đúng tiến độ về thời gian và chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; lề lối, kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì.

Tuy nhiên, tình trạng một số phòng, cá nhân không đăng lịch công tác, chưa chủ động sử dụng hệ thống mạng nội bộ để triển khai công việc; nhiều công việc được giao chưa thực hiện đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; thực hiện chưa nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, gửi báo cáo còn chậm so với thời gian quy định; một số cán bộ, công chức, người lao động vẫn còn hiện tượng đi muộn, về sớm, tự ý rời vị trí làm việc mà không báo cáo, xin phép thủ trưởng đơn vị.

Thực hiện kế hoạch số 2411/KH-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công vụ năm 2018. Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất (không thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra) việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động.

Trưởng Ban quản lý các KCN yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Chấp hành nghiêm việc sử dụng hệ thống phần mềm TDOffice cụ thể:

- Toàn bộ các văn bản do lãnh đạo Ban triển khai đến các phòng chuyên môn, các cá nhân liên quan sẽ được Văn thư chuyển trên phần mềm TDOffice. Các cán bộ, công chức chủ động, thường xuyên đăng nhập phần mềm để cập nhật văn bản về thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

- Tất cả các Văn bản gửi đi do các phòng soạn thảo sau đều phải chuyển file mềm qua hệ thống TDOffice để xử lý.

- Hàng tuần các phòng, cá nhân đều phải cập nhật Lịch công tác trên hệ thống phần mềm TDOffice, thường xuyên sử dụng hòm thư @hanam.gov.vn để trao đổi công việc.

- Các phòng chuyên môn có nhiệm vụ tổng hợp tin bài gửi về Văn phòng để đăng tin. Quy định mỗi phòng chuyên môn một tháng phải đảm bảo được 5 tin bài gửi về Văn phòng để đăng tin trên Website của Ban.

3. Giải quyết các thủ tục hành chính

Toàn bộ các thủ tục hành chính được giải quyết của Ban quản lý các KCN đều được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công theo đúng thời gian đã quy định, không được để quá hạn.

4. Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan

Thực hiện việc tự kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động thuộc phòng quản lý trong việc thực hiện nội qui, qui chế làm việc của cơ quan; Thường xuyên theo dõi, quản lý chế độ thực thi công vụ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiện vụ của phòng; thực hiện việc đăng ký, xếp lịch công tác của phòng và từng cá nhân, đảm bảo đi công tác có báo cáo, về có kết quả cụ thể;

          Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện Qui tắc ứng xử trong giao tiếp và làm việc với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong các KCN; tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.

5. Giao Văn phòng Ban theo dõi nghiêm việc chấp hành nội quy của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện phân loại, theo dõi từng cán bộ, công chức, người lao động là tiêu chí phục vụ cho công tác đánh giá cán bộ, thi đua, khen thưởng cuối năm, cũng như đề xuất các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định.

Trưởng các phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về việc thực hiện các nội dung công việc của phòng cũng như việc chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, người lao động thuộc phòng mình quản lý.

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc thực hiện Văn bản này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban (để chỉ đạo);

- Văn phòng, các phòng chuyên môn (để t/h);

- Lưu: VT, VP.

 TRƯỞNG BAN

 

 

                             (Đã ký)

 

 

 Trần Xuân Dưỡng