Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Takeuchi Hi-Pack Việt Nam

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Takeuchi Hi-Pack Việt Nam

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của Công ty TNHH Takeuchi Hi-Pack Việt Nam. Ngày 02/3/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH Takeuchi Hi-Pack Việt Nam với nội dung điều chỉnh là tăng vốn đầu tư từ 0,53 triệu USD, lên thành 1,4 triệu USD.