Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo Việt Nam

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo Việt Nam

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh của Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo Việt Nam. Ngày 11/01/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo Việt Nam với nội dung điều chỉnh là tăng vốn đầu tư thêm 2 triệu USD thành 10,6 triệu USD.