Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Best BK

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Best BK
Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của Công ty TNHH Best BK. Ngày 22/3/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH Best BK với nội dung điều chỉnh là tăng vốn đầu tư từ 1 triệu USD, lên thành 5,7 triệu USD.​