Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Trường Sơn

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Trường Sơn. Ngày 21/01/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Trường Sơn với nội dung điều chỉnh là tăng vốn đầu tư thêm 195 tỷ đồng lên thành 323,539 tỷ đồng.