Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Bí thư ra Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh công tác phát triển nhà ở xã hội

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ban Bí thư ra Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh công tác phát triển nhà ở xã hội
Ngày 24/5/2024, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị:
Theo VOV.VN​