Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam  Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam