Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam