Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết đinh ban hành Quy chế tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC