Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển

Giới thiệu chung  
Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 28 tháng 10 năm 2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1154/ QĐ-UB v/v thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

- Thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban chuẩn bị dự án Khu công nghiệp Đồng Văn.

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh có chức năng phối hợp các ngành liên quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước việc đầu tư của doanh nghiệp vào các khu công nghiệp tỉnh.

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

- Ban có Trưởng ban, Phó trưởng ban và có từ 7 đến 9 cán bộ giúp việc. Biên chế của Ban nằm trong biên chế hành chính sự nghiệp được tỉnh giao hàng năm.

Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 238/QĐ-TTg v/v thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

- Thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Ban quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy, là đầu mối kế hoạch ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương; chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

- Ban quản lý có Trưởng ban và 02 Phó trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Ban quản lý có bộ máy giúp việc gồm: Văn phòng, các phòng chuyên môn.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tùy theo yêu cầu quản lý và phát triển các khu công nghiệp của tỉnh trong từng giai đoạn, Trưởng ban quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý.

 

 

Tin liên quan