Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập Website

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập Website

 

UBND TỈNH HÀ NAM

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 / QĐ-BQLKCN

 

 

 

 

                  Hà Nam, ngày 28  tháng 01 năm 2013

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban biên tập Website

 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ Văn hóa thông tin quy định tại điều 7 về việc hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban quản lý các KCN tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Website Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam gồm các ông/ bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Xuân Dưỡng         - Phó trưởng ban, Trưởng ban biên tập

2. Ông Phạm Bá Tùng               - Phó trưởng ban, Phó ban biên tập

3. Ông Ngô Quang Thước        - Chánh văn phòng, Quản trị

4. Ông Trần Văn Kiên               - TP. Kế hoạch-Đầu tư, Biên tập viên

5. Bà Trương Thị Thanh           - Chuyên viên P. KH-ĐT, Biên tập viên

6. Bà Hồ Thị Xuyến                  - Chuyên viên P. KH-ĐT, Biên tập viên

Điều 2. Ban biên tập Website có nhiệm vụ tổ chức biên tập, duyệt nội dung thông tin trước khi đưa lên Website Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đảm bảo thực hiện quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí lãnh đạo ban, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp và các cá nhân đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN

- Như điều 3;

- Lưu VT,KH-ĐT.

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng