Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
04/05/2022
Căn cứ Kế hoạch 3655/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch với nội dung cụ thể như sau:
123
Previous Page 1-15 Next Page