Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 04/CT-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 04/CT-UBND
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp