Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Hà Namvề việc Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"

Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Hà Namvề việc Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
Tin liên quan