Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phòng chống lụt bão, hạn chế thiên tai đến năm 2020 tại các KCN tỉnh Hà Nam

Kế hoạch phòng chống lụt bão, hạn chế thiên tai đến năm 2020 tại các KCN tỉnh Hà Nam
Ban quản lý các KCN ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chồng lụt bão, hạn chế thiên tai đến năm 2020 tại các KCN tỉnh Hà Nam