Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra công vụ đối với các phòng

Kế hoạch kiểm tra công vụ đối với các phòng
Ngày 22/9/2016 Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 879/KH-BQLKCN về việc kiểm tra công vụ đối với các phòng, đơn vị trực thuộc năm 2016.