Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
Căn cứ Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 như sau: