Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp triển khai Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trong năm 2017 của đơn vị như sau: