Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của đơn vị như sau: