Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 3240/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của đơn vị như sau: