Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giảm thời gian giải quyết giấy tờ các TTHC sau:

Thủ tục hành chính Giảm thời gian giải quyết giấy tờ các TTHC  
Giảm thời gian giải quyết giấy tờ các TTHC sau:

So với các quy định của TW và tỉnh đã công bố trước đấy.

(Ban hành kèm theo Quyết định số  608  /QĐ-UBND ngày  06  tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch  Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số lượng thời gian cắt giảm, giấy tờ cắt giảm

1

Đăng ký hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư

07 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc

2

Thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư

18 ngày làm việc xuống còn 8 ngày làm việc

3

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

18 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc

4

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

15 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc

5

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc

6

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc

7

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

- 10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc.

- Cắt giảm giấy tờ hành chính: “Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp”

8

Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình

- Đổi tên thủ tục thành “Thẩm định thiết kế cơ sở công trình”

- 15 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc.

- Cắt giảm giấy tờ hành chình gồm:

+ Chứng chỉ quy hoạch;

+ Dự án đầu tư.

9

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch công trình xây dựng đã được duyệt của KCN

- 20 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.

- Cắt giảm giấy tờ hành chính gồm:

+ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Dự án đầu tư

10

Đăng ký nội quy lao động.

10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc

11

Đăng ký thoả ước lao động tập thể.

10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc

12

Đăng ký thang bảng lương.

10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc

13

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN

10 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc

14

Cấp Giấy phép lao động cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong KCN

10 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc

15

Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN

10 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc

16

Gia hạn Giấy phép lao động cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN

10 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc

17

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

45 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc

18

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

45 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc

19

Kiểm tra, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

40 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc

20

Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

20 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc

21

Chấp thuận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

5 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc

22

Chấp thuận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường lập lại

5 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc

 

Tin liên quan