Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng Hệ thống quản lý các khu công nghiệp

Dự án Xây dựng Hệ thống quản lý các khu công nghiệp

1. Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý các khu công nghiệp.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.

4. Thời gian thực hiện: 2013.

5. Tổng mức đầu tư: 500 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất.